Regulamin

 

Dokonanie rezerwacji kortu, przebywanie na terenie SQUASH-AKADEMII oraz korzystanie z jego usług jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zobowiązania do stosowania jego postanowień.


ZASADY OGÓLNE KLUBU:
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług SQUASH-AKADEMIA w Rzeszowie, zwanego dalej Klubem.
Klub jest czynny w godzinach od 7:00-23:00 w dni powszednie oraz od 9:00-20:00 w soboty i niedziele.
1. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu.
3. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką lub na odpowiedzialność swoich rodziców, lub pod opieką pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
4. Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu, wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawienia reklam, wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
5. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
6. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 20 zł na rzecz klubu.
7. Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie.
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku Klubu spowodowane jego działaniem.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w klubie w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach udostępnionych klientowi na czas pobytu w Klubie.
11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.
12. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
13. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
14. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Klubu SQUASH-AKADEMIA.
15. Klient posiada prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właściciela klubu SQUASH-AKADEMIA.
16. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.


ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA:
1. Korty do squasha czynne są w godzinach otwarcia Klubu i wynajmowane są na pełne godziny zegarowe.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty przed wejściem na kort. Opłaty za kort dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową.
4. Wysokość opłat za korzystanie z kortu do squasha podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie www.squash-akademia.pl.
5. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zamiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
6. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących zanieczyścić lub zniszczyć kort, utrudniać grę lub powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
7. W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów klient ma obowiązek uregulować opłatę karną w wysokości 500 zł pokrywającą koszty usunięcia zniszczeń.
8. Rezerwacji kortu można dokonać telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
9. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
10. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.
11. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
12. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
13. Ze względów bezpieczeństwa osoby do 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim również zaleca się ich stosowanie.
14. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha Klienta w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW ORAZ DOKONYWANIA STAŁYCH REZERWACJI:
1. Stała rezerwacja dokonywana jest bezterminowo, klient może zrezygnować ze swojej stałej rezerwacji w każdym momencie jej trwania.
2. Karnety ograniczone są 3 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

 

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA:
1. Anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej 24 godzin przed zarezerwowanym terminem gry, telefoniczna (nie przez sms) lub w recepcji klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin. 
2. Nieterminowe odwołanie kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Nie ma możliwości rozliczenia nieobecności na rezerwacjach lub nieterminowego odwołania rezerwacji kartami partnerów klubu tj: Benefit System (Multisport) czy OK System.
4. W przypadku 2-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na korcie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 2-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji kortu przez Klienta (pod rząd) rezerwacja może zostać anulowana a Klient poinformowany o tym fakcie sms-owo.
5. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klub z podanego w powyższym podpunkcie powodu Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika.
6. W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji kortu do squash, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.